Code of Conduct

Eli eettiset toimintaohjeet

Tausta

Ilves harjoittaa liiketoimintaa ja urheilutoimintaa kestävällä ja vastuullisella tavalla.

Eettiset toimintaohjeet ohjaavat meitä tekemään oikeita ja lainmukaisia valintoja joka päivä niin seurayhteisössä kuin kumppanien, kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa toimiessamme.

Ketä eettinen ohjeisto koskee

Eettisiä toimintaohjeita sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, mukaan lukien johto, toimihenkilöt, pelaajat, valmentajat, huolto sekä joukkueen muut jäsenet.

Jokaisen työntekijän sekä sopimussuhteisesti Ilveksen parissa toimivan henkilön tulee perehtyä ohjeistukseen, ja sitoutua toimimaan eettisen ohjeistuksen mukaisesti.

Minimoimme ympäristövaikutuksemme

Olemme sitoutuneet kehittämään kaikkia yritystoimintamme osa-alueita koko ajan entistä ympäristöystävällisemmäksi. Käymme säännöllisin väliajoin toimintaa läpi ja painotamme toiminnassamme ja hankinnoissamme ympäristöystävällisyyttä.

Sitoudumme viestimään ympäristövastuuseen liittyvistä asioista sidosryhmillemme ja pyrimme kannustamaan myös heitä tarkastelemaan omaa toimintaansa ympäristöasioiden näkökulmasta.

Lisää asiasta voi lukea ympäristöohjelmastamme.

Toimimme tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi

Kunnioitamme jokaista yksilöä riippumatta heidän taustastaan. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muiden henkilöön liittyvien syiden perusteella.

Tavoitteemme on luoda ympäristö, jossa kaikki seuran työntekijät, pelaajat, kannattajat, alihankkijat ja muut toimijat kohdataan tasavertaisella kunnioituksella. Pyrimme edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuuden kulttuuria.

Kaikenlainen epäkunnioittava käytös, ahdistelu tai kiusaaminen on ehdottomasti kiellettyä kaikessa toiminnassamme.

Emme käytä dopingia

Sitoudumme voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin. Edistämme yksilö- ja yhteisötasolla kielteistä asennetta doping-aineiden käyttämiseen.

Urheilemme puhtaasti, reilun pelin hengessä.

Emme lyö vetoa emmekä manipuloi tuloksia

Sitoudumme Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen palloliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelmien mukaisiin toimiin.
Emme itse tai edustajamme kautta lyö vetoa tai muilla tavoin osallistu tai vaikuta vedonlyöntiin oman sarjatasomme tai yhteistyöseuramme sarjatason kilpailutapahtumista.

Urheilutoimijaksi katsotaan pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö ja muut joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt.

Myös muilta työntekijöiltä tai sopimussuhteisilta henkilöiltä, jotka omaavat mitä tahansa ei-julkisesti saatavilla olevaa tietoa joukkueen tai vastustajien kilpailukyvystä, vedonlyönti on kiellettyä.

Pyrimme jokaisessa kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Olemme vastuullisia yhteisön jäseniä

Ymmärrämme, että toimintamme seurana ja yhteisönä herättää julkista kiinnostusta. Sitoudumme toimimaan esimerkillisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa, niin fyysisissä tapahtumissa kuin sosiaalisen median alustoillakin Ilvestä edustaessamme.

Viestintämme on avointa ja rehellistä, ja pidämme mielessä, että myös vapaa-ajan käytöksemme voi heijastua seuran maineeseen. Sosiaalisen median käytössä noudatamme samoja eettisiä periaatteita kuin muussakin toiminnassamme.

Emme levitä sellaista tietoa tai huhuja, jotka ovat luottamuksellisia tai voisivat muutoin vahingoittaa seuran, sen henkilökunnan tai yhteistyökumppaneiden mainetta tai toimintaa.

Huolehdimme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Edistämme aktiivisesti henkilöstömme hyvinvointia työssä pyrkimällä löytämään tasapainon ammatillisen ja yksityiselämän välille ja tunnistamaan henkisen sekä fyysisen kuormituksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Pelaajina huolehdimme omasta turvallisuudestamme otteluiden ja harjoitusten aikana käyttämällä asianmukaisia suojavarusteita. Toimimme vastuullisesti pelitilanteissa, huolehtien omasta ja vastustajiemme turvallisuudesta.

Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää kaikissa ottelutapahtumissamme, ja otamme turvallisuuskysymykset aina huomioon tapahtumien järjestämisessä.

Pelaamme reilusti myös liiketoiminnassa

Toimimme kilpailulainsäädännön mukaisesti ja kannustamme avoimeen kilpailuun markkinoilla.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja noudatamme lainmukaisia tietosuojakäytäntöjä varmistaaksemme tietosuojan ja yksityisyyden suojan kaikessa toiminnassamme.

Sitoudumme estämään rahanpesua noudattamalla maailmanlaajuista lainsäädäntöä ja teemme yhteistyötä vain vakiintuneiden ja laillisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Torjumme kaikenlaisen korruption, mukaan lukien kiristäminen ja lahjonta. Emme hyväksy yksilö tai yhtiötasoisesti lahjuksia tai muita laittomia maksuja liiketoiminnan edistämiseksi.

Toimintaohjeet